تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه

نمونه ای از صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه:

بسمه تعالی

نام موسسه: ——————————
شماره ثبت موسسه: ——————————
سرمايه ثبت شده موسسه: ——————————
شناسه ملی: ——————————

مجمع عمومی فوق العاده موسسه —————————— ثبت شده به شماره —————————— مورخ —————————— با حضور اکثریت / کلیه (تذکر تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» در متن صورتجلسه امکانپذیر است.) شركا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه در محل دیگری جز محل قانونی موسسه تشکیل شده باشد آدرس آن محل در متن صورتجلسه قید شود) تشكيل شد.

1- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

2- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

3- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

الف: دستور جلسه: كاهش سرمايه موسسه و خروج شريک از موسسه

1- خانم/آقای —————————— به شماره ملی —————————— با دريافت مبلغ —————————— ريال سهم‌الشركه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد.

2- خانم/آقای —————————— به شماره ملی —————————— با دريافت مبلغ —————————— ريال سهم‌الشركه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد.

ب: سرمايه موسسه از مبلغ —————————— ريال به —————————— ريال كاهش يافت در نتيجه ماده —————————— اساسنامه بشرح مذكور اصلاح می‌گردد.

اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد:

1- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

2- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

3- خانم/آقای —————————— دارای مبلغ —————————— ريال سهم الشركه

ج: به خانم/آقای —————————— (احدی از شركا يا مديران يا وكيل رسمی موسسه) وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء دفاتر اقدام نمايد.

 

نکات مهم در خصوص صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه:

  • کلیه صورتجلسات باید پس از امضای اشخاص مجاز و با مهر موسسه بر روی سربرگ شخص حقوقی مربوطه تنظیم و به موسسات تبتی و حقوقی ارسال شود.
  • صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه باید در 2 نسخه تنظیم و به امضای کلیه شرکاء رسیده و به اداره ثبت شرکت تحویل داده شود.
  • در صورت تشکیل جلسه با حداکثر شرکا، رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
  • صورتجلسه کاهش سرمایه با خروج شریک در موسسه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
  • اگر شریکی با اخذ سهم خود از شرکت انصراف دهد باید شخص یا نماینده رسمی خود در زمان مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد وکالتنامه رسمی برای امضای دفاتر ذیل به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.
  • کلیه مراحل صورتجلسات و پیگیری امور از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.
  • جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های نحوه پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی، علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق، می توانید به پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

 

02632400680

09353505959

09352201150

 

مطالب مزتبط:

صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسوولیت محدود

صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسوولیت محدود

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود