• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

صورت جلسه تغییرات شرکت

صورت جلسه تغییرات شرکت 

 

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده و یا در جلسه هیئت مدیره صورت می گیرد. 

حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

- افزایش سرمایه شرکت 

- تغییر در اساسنامه 

- انحلال شرکت

از جمله اختیارات مجمع عمومی عادی :

- تعیین بازرس 

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

- تعیین پاداش مدیران

جهت هر گونه اطلاعات تکمیلی به کارشناسان مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید. 

 

کلید واژه ها : صورت جلسه تغییرات شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت