• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت


رتبه بندی معیاری برای تشخیص صلاحیت است و متولی صدور گواهی رتبه بندی و تعیین صلاحیت ، نهاد برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است . شرکت هایی که در حوزه های عمرانی و انفورماتیک فعالیت دارند ، باید سطح توانمندی  آن ها در اجرای پروژه های دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد . رتیه ای که به شرکت اختصاص داده می شود ، به موارد بسیاری بستگی دارد از جمله :
-    تعداد نیروهای فنی و سابقه کار آن ها
-    سابقه کاری شرکت و مبلغ تمام قراردادهای شرکت
-    توانایی مالی شرکت 
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت ، ثبت شرکت و رتبه بندی ، مؤسسه حقوقی تمدن