ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 8 الی 18

مقالات ثبت شرکت

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسوولیت محدود

منظور از تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

مجمع عمومی فوق العاده به جلسه اعضای هیئت مدیره و سهامداران اصلی یک شرکت که دارای اختیارات خاص و ویژه می باشند اطلاق می شود که با هدف خاصی مانند تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت انجام می شود.نمونه ای از صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدودبسمه تعالی


نام شرکت: __________
شماره ثبت __________

سرمایه ثبت شده: __________ ریال در تاریخ __________ ساعت __________ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه .

1. خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه

٣. خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای __________ دارای __________ریال سهم الشرکه


پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

خانم / آقای  __________ فرزند __________ متولد __________ شماره شناسنامه __________ صادره از __________ به آدرس __________ با پرداخت __________  ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.

خانم / آقای __________ فرزند __________ متولد __________ شماره شناسنامه __________ صادره از __________ به آدرس __________ با پرداخت __________ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد.مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ __________ ریال به __________ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده __________ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای __________ احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

خانم / آقای __________

خانم / آقای __________

خانم / آقای __________

امضا __________مدارک لازم برای تنظیم نمونه صورتجلسه ی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در کرج:

 • ارایه تصویر شناسنامه شرکای جدید به همراه صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها
 • در صورتی که سهم الشرکه ی جدید غیر نقدی باشد طی صورتجلسه بررسی و قیمت توافقی قید و به امضای کلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ثبت و ضبط شود.
 • در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شود، مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات، دعوت شرکاء الزامی است.
 • شرکا اصالتا، وکالتا یا ولایتا باید نام خود را همراه با سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه قید و امضا کند (در صورت امضاء به عنوان وکیل ارائه وکالت نامه رسمی الزامی است).
 • در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد انتخاب هیأت نظارت مرکب از سه نفر الزامی بوده و در ابتدای صورتجلسه باید اسامی اعضای هیأت نظار نوشته و کلیه اعضا امضاء پای اوراق را امضا نمایند.
 • صورتجلسه در دو یا چند نسخه تنظیم و کلیه صفحه های آن امضاء و دو نسخه به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به امضای کلیه شرکاء برسد.
 • ارائه لیست شرکا و میزان سهم آنها در شرکت (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضای کلیه شرکاء. الزامی می باشد.
 • ارائه نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکای شرکت اشخاص حقوقی باشند، الزامی است.
 • در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شود، ارائه اصل دعوتنامه با رعایت اساسنامه شرکت و با رعایت ماده 6 و قانون تجارت الزامی است.
 • صورتجلسه مجمع باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود.

 

02632400680

09364422550