تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اصلاح ماده اساس نامه در شرکت با مسوولیت محدود

تعریف اساسنامه

اساسنامه هر شرکت مجموعه ای از مقررات ناظر بر روابط صاحبان سهام، شرکا، مدیران و بازرسان شرکت می‌باشد که مؤسسین آن را طبق مقررات قانون تجارت تهیه می کنند و پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجمع عمومی موسس، کلیه سهامداران موظف به رعایت مفاد آن هستند.


تغییرات در مفاد اساسنامه شامل چه مواردی می‌باشد؟

 • نام و موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود
 • آدرس محل قانونی یا شعبه شرکت
 • مدت و دوره ی شرکت
 • سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و تعیین وجوه نقدی و غیرنقدی آن، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی سهامداران و ایجاد سهام ممتاز، تعیین تعداد، مشخصات و امتیازات چنین سهامی
 • تعیین مبلغ پرداختی برای هر سهم و نحوه مطالبه مابقی ارزش اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود (البته این مدت نمی‌تواند بیش از 5 سال باشد).
 • نحوه واگذاری سهام با نام
 • تبدیل سهام با نام به سهام بدون نام و حتی بالعکس
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت شرکت با مسئولیت محدود
 • تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت تصدی و نحوه تعیین جانشین برای مدیران فوت، استعفا یا رد صلاحیت، عزل و یا منع شده به موجب قانون
 • تعیین وظایف و اختیارات بازرسین در شرکت
 • تعیین شروع و پایان سال مالی شرکت و مهلت تنظیم ترازنامه در صورتی سود و زیان و ارائه آن به حسابرسان در مجمع عمومی عادی سالیانه.
 • نحوه تصفیه اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن


چه تغییراتی در اساسنامه قابل اعمال است و برای این منظور باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود؟

 • ورود یا خروج اعضای شرکت
 • افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • ایجاد شعبه برای شرکت
 • افزایش یا کاهش اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود
 • واگذاری سهام در شرکت های سهامی خاص یا تصویب و جایگزینی اساسنامه جدیدبسمه تعالی

نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت: _____
شماره ثبت شرکت: _____
سرمایه ثبت شده شرکت: _____
شناسه ملی شرکت: _____


مجمع عمومی فوق العاده شرکت _____ ثبت شده به شماره _____ مورخ _____ با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
خانم/آقای _____ دارای مبلغ _____ ریال سهم الشرکه
خانم/آقای _____ دارای مبلغ _____ ریال سهم الشرکه
خانم/آقای _____ دارای مبلغ _____ ریال سهم الشرکه
خانم/آقای _____ دارای مبلغ _____ ریال سهم الشرکه


دستور جلسه: اصلاح یا (تغییر) ماده _____ اساسنامه

با توجه به ماده _____ اساسنامه و اشکالات بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ________ به آقای / خانم _______ (احدی از شرکاء، مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده سد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

امضاء شرکاء:


 


مراحل تنظیم صورتجلسه اصلاح ماده اساسنامه به چه صورت می‌باشد؟

 • پس از تنظیم تمامی تغییرات مورد نظر، متن صورتجلسه باید به امضای اعضای شرکت برسد.
 • سپس تکمیل اطلاعات شرکت در سامانه https://sherkat.ssaa.ir اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 • درج اطلاعات جلسه (شامل تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت، درج مشخصات متقاضی و سمت آنها، تعیین موقعیت متقاضی، تعیین تاریخ جلسه، ساعت و پایان جلسه. دریافت عدد 19 رقمی با تعیین مشخصات و سمت امضاء کننده دفتر)
 • وارد کردن تصمیمات جلسه
 • انتخاب اسامی درخواستی در صورتی که قصد تغییر نام شرکت را دارید (تعیین پنج نام به ترتیب اولویت)
 • درج افراد حاضر در متن صورتجلسه
 • درج موقعیت افراد در متن صورتجلسه
 • تعیین روابط افراد در متن صورتجلسه (نماینده یا وکیل سهامدار بودن)
 • متقاضی در این مرحله باید با توجه به تصمیمات منتخب و نوع صورتجلسه، مدارک تهیه شده را ارائه و گزینه «تأیید مدارک مورد نیاز» را انتخاب نماید.
 • متن صورتجلسه را پس از تایپ پذیرش نهایی کنید.
 • در آخرین مرحله برای تغییرات اساسنامه شرکت، پس از پذیرش آنلاین از طریق سامانه https://sherkat.ssaa.ir و دریافت تاییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه اصلی گزارش را ارسال کنند.
 • سپس ضمائم آن از طریق دفاتر پست به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.


نکات مهم در خصوص تنظیم متن صورتجلسه اصلاح ماده اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود:

 • کلیه صورتجلسات پس از امضای اشخاص مجاز در مجمع عمومی فوق‌العاده باید با مهر آن شخص حقوقی در سه نسخه و حداکثر ظرف سه روز از طریق دفاتر پستی به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس کد پستی در سیستم ثبت شود.
 • در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد تشریفات دعوت طبق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ارسال گردد.
 • در صورتی که ماده اساسنامه تغییر یا اصلاح شود، متن ماده به طور کامل در صورتجلسه باید درج شود.
 • در صورتی که قصد تغییر کل اساسنامه را دارید باید دو جلد جدید اساسنامه تهیه و همه شرکا در زیر تمامی صفحات امضاء نموده و پیوست صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.
 • کلیه مراحل پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می‌پذیرد تا به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمای نحوه پذیرش و ثبت درخواست دسترسی داشته باشید.


تایید متن صورتجلسه از طریق اداره ثبت شرکت ها حداقل سه روز کاری زمان می برد، اما باید دقت داشته باشید که در صورت عدم انجام مراحل تغییرات اساسنامه می توانید در این زمینه از کارشناسان مجموعه ثبت شرکت تمدن کمک بگیرید

 

023632400680

09352201150