• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

در شرکت با مسئولیت محدود اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد، اداره مجامع توسط هیئت ناظر انجام می گیرد اما در شرکت سهامی خاص اداره مجامع توسط هیئت رئیسه انجام می گیرد.

سرمایه درشرکت سهامی خاص برخلاف شرکت با مسئولیت محدود به سهام تقسیم می شود .

در شرکت های سهامی خاص مدیران الزاما باید سهامدار بوده اما در شرکت با مسئولیت محدود مدیران می توانند غیر از شرکا باشند. 

برای اطلاعات کامل تر به کتاب های قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمایید. 

کلید واژه ها: فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود،شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج