ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 8 الی 18

مقالات ثبت شرکت

  • tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

سازمان اداره تصفیه چیست

سازمان اداره تصفیه چیست

در حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تسویه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد

رئیس کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران غذایی یا اداره یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود اداره تصفیه فقط لزوم کارمند خواهد داشت

موارد رئیس قائم مقام او و محاسب این اداره تسویه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتیکه کارمندانی ایراد را موجه بدانند رئیس کارمند دیگری را برای این کار معمور می‌دهد و چنین کارمندی را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است

 اجرا می‌گذارد 

در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظیفه او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایران را نسبت به خود قبول نماید تعیین تکلیف با دادگاه است

هرگاه کارکنان اداره تصویری یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد

مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شرکت جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می تواند دستور جلوگیری بدهد در این جلسه صورت دادگاه مکلف است شتابان و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه درصورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تسویه می دهند و به و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداری تصویر را باطل نمایند

استرداد وجوهی که توسط اداره تسویه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداری تسویه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداری تسویه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشد خواهد بود

کلیه عملیات اداری تصویری و تقاضاها و علاماتی که به آن اداره می‌شود باید در صورت‌مجلس نوشته شود

همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم اداری تسویه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود

در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشداداره می تواند اقداماتی که اقداماتی را که لازم است از اداری تسویه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین میکند بخواهد

اداره تسویه می تواند از اداره پست و تلگراف گمرک بخواهد که در مورد تسویه کلیه برگ ها و بسته هایی که به عنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد . متوقف می تواند در موقع باز کردن برگه ها و پاکت ها بسته حضور داشته باشد

اداره تسویه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید

وظایف اداری تسویه در این قانون و آیین نامه های مربوط به آن که وزارت دادگستری تعیین می کند در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد

موسسه ثبت شرکت تمدن با تجربه و پر سابقه در بحث ثبت شرکت است و شما میتوانید مشاوره را از شرکت ثبت شرکت تمدن دریافت کنید

سازمان ادره تصویه چیست؟ 


 

کلمات کلیدی : سازمان اداره تصفیه چیست ؟ ، ثبت شرکت ، اداره تصفیه