تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود 

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

مجمع از اجتماع شرکای شرکت تشکیل می گردد . مجمع عمومی مؤسسین درزمان تأسیس شرکت تشکیل شده و اساسنامه شرکت تنظیم و اولین مدیران شرکت انتخاب می شوند. جهت اعمال هر گونه تغییرات در شرکت ازجمله، تغییر آدرس شرکت، تغییر نام شرکت، تغییر موضوع یا الحاق موضوع شرکت و .... مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

جهت تنظیم هر گونه صورت جلسه شرکت مسئولیت محدود به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایید . مجموعه تمدن با کادری باسابقه کلیه امور مربوط به ثبت شرکت شما را انجام خواهد داد. 

کلید واژه ها : صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، ثبت شرکت درکرج