تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

حداقل نفرات تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر است. یکی از حقوق شرکا در این نوع شرکت ها، حق رأی است که هر یک از شرکا به اندازه سرمایه اعلامی خود دارای حق رأی هستند، مگر آنکه اساسنامه به صورت دیگر تنظیم شده باشد. 

در شرکت های با مسئولیت محدود گرفتن سهم الشرکه یا به عبارتی خروج شریک مستلزم توافق کلیه شرکا است. برای اعمال هرگونه تغییر در این قبیل شرکت ها، صورت جلسه ای تنظیم شده و تصمیات در آن قید شده و توسط شرکا امضا و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود.

کلید واژه ها :  خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود، تغییرات شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج