تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

محاسن شرکت مسئولیت محدود

محاسن شرکت مسئولیت محدود 

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی بازرگانی است حتی اگر موضوع فعالیت آن بازرگانی نباشد.

در این شرکت ها اگر تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد، هیئت ناظر تشکیل می گردد.

سرمایه شرکت به عنوان تعهد نزد مدیرعامل باقی می ماند. 

حداقل تعداد شرکا باید 2 نفر باشد.

مدت فعالیت مدیران نامحدود است.

کلیدواژه ها : محاسن شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج