ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

برای ثبت شرکت ها چه مدارکی لازم است

برای ثبت شرکت ها چه مدارکی لازم است


مدارک لازم جهت ثبت شرکت ها عبارتند از :
1-    مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :
-    دو برگ اظهارنامه‌ که توسط شرکت تکمیل شده‌ و به امضای کلیه سهامداران برسد .
-    دو جلد اساسنامه شرکت که کلیه سهامداران تمام صفحات آن را امضا کرده باشند.
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که توسط سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
-    دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد.
-    فتوکپی شناسنامه تمام سهامداران و بازرسین
-     گواهی پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت در حال تأسیس
-    مجوز در صورت اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

2-    مدارک ثبت شرکت سهامی عام :
الف) مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ پذیره‌ نویسی :
-    دو نسخه طرح اظهارنامه
-    دو نسخه طرح اساسنامه
-    دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
-    گواهی بانکی که معرف پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت است .
-    فتوکپی شناسنامه مؤسسین

ب) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت
-     دو نسخه اظهارنامه
-    دو نسخه اساسنامه
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
-    دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
-    درج آگهی دعوت از مجمع در روزنامه تعیین شده
-    فتوکپی شناسنامه مدیران ( برای اشخاص حقوقی ، برگ نمایندگی باید ارائه گردد . )
-    گواهی بانکی که معرف پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت است .
-    در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

3-    مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی :
-    دو نسخه اضهارنامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    دو نسخه شرکت نامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    دو نسخه اساسنامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    اسامی مدیران شرکت
-    نوشته ای مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه یا حداقل یک سوم  آن سرمایه که به امضای مدیر شرکت رسیده باشد .
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی با ذکر موارد ارائه شده در مواد 40 ،  41  و 44  قانون تجارت 
-    فتوکپی شناسنامه شرکا به همراه کارت پایان خدمت برای مشمولین
-    در صورت لزوم دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه

4-    مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
-    دو نسخه اضهارنامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    دو نسخه شرکت نامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    دو نسخه اساسنامه که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد .
-    فتوکپی شناسنامه شرکا به همراه کارت پایان خدمت برای مشمولین
-    در صورت لزوم دریافت مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه

5-    مدارک ثبت شرکت تضامنی :
-    دو برگ تقاضانامه
-    دو برگ شرکت نامه
-    دو نسخه اساسنامه
-    فتوکپی شناسنامه شرکا به همراه کارت پایان خدمت برای مشمولین
-    در صورت نیاز کسب مجوز از مراجع ذیصلاح

6-    مدارک ثبت شرکت نسبی :
-    یک نسخه شرکت نامه
-    یک نسخه اساسنامه در صورت وجود

7-    مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
-    دو برگ تقاضانامه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد .
-    دو برگ شرکت نامه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد .
-    دو نسخه اساسنامه امضا شده توسط کلیه شرکا
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره
-    فتوکپی شناسنامه مدیران و شرکا
-    در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

8-    مدارک ثبت شرکت تعاونی
-     4 نسخه اساسنامه شرکت تعاونی که در اولین مجمع عمومی عادی تصویب شده باشد .
-    مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان مربوطه در یک نسخه
-    دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
-    صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسین در 3 نسخه
-    رسید پرداخت سرمایه شرکت براساس اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
-     اسامی اعضای حاضر در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
-    اسامی ، مشخصات و نشانی تمامی اعضا و سهامداران شرکت در 3 نسخه
-    صورت جلسه انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی و تعیین مدیرعامل و صاحبان امضا
-    فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل
-    صدور مجوز ثبت توسط اداره کل تعاون در صورت کامل بودن تمام مدارک اشاره شده 

9-    مدارک ثبت شرکت مؤسسات غیرتجاری ( انتفاعی و غیرانتفاعی ) :
-    دریافت 2 نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه از اداره ثبت شرکت ها که توسط تمام شرکا امضا شده باشد . 
-    اساسنامه حداقل در دو جلد تنظیم شده و شرکا تمام صفحات آن را امضا نمایند . 
-    دو نسخه صورت جلسه مجمع مؤسسین
-    فتوکپی شناسنامه شرکا
-    در صورت نیاز کسب مجوز در مورد  موضوع مؤسسه

گذار واژه ها : ثبت شرکت ، مدارک ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، مدارک لازم جهت ثبت شرکت

 

ورود به سایت جدید