ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص

اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاصاظهارنامه شامل تعهد مؤسسین براساس میزان مبلغ اسمی سرمایه پرداختی آن ها به همراه تعیین شماره حساب و نام بانکی که مبلغ پرداختی در آن واریز شده است . مفاد اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص به صورت فوق است :
1-    نام شرکت ( سهامی خاص )
2-    مشخصات کامل و محل اقامت مؤسسین
3-    آقا / خانم .......................    فرزند  .........................    شماره شناسنامه ............................  محل صدور ............................
4-    موضوع شرکت
5-    میزان سرمایه شرکت و تعیین مبالغ نقدی و غیر نقدی آن
6-    تعداد سهام با نام و بی نام به همراه مبلغ اسمی آن ها و اگر سهام ممتاز مد نظر باشد ، آنگاه خصوصیات و امتیازات آن باید تعیین گردد .
7-    تعهد مؤسسین براساس میزان مبلغ اسمی سرمایه پرداختی آن ها به همراه تعیین شماره حساب و نام بانکی که مبلغ پرداختی در آن واریز شده است و برای مبالغ غیر نقدی ذکر مشخصات و ارزش برای اطلاع از کم و کیف آن ها لازم است.
8-    تمام سهامداران 35 درصد مبلغ اسمی سهام خود را به گواهی شماره ..................  بانک ..............  شعبه ................. پرداخت می کنند .
9-    مکان اصلی شرکت
10-    مدت شرکت از تاریخ ......................  تا تاریخ ........................
11-    مدیران شرکت و افرادی که اجازه امضا دارند
12-    ذکر نام مدیرعامل و محدوده اختیارات آن در شرکت
13-    ذکر بازرس اصلی و علی البدل شرکت
14-    ذکر مکان شعب فعلی شرکت
15-    اساسنامه شرکت شامل .......................  ماده و ...................... تبصره است که در جلسه به تاریخ ..................... توسط مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است .
16-     امضا سهامداران یا مؤسسین شرکت

گذار واژه ها : اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ، اظهارنامه ثبت شرکت ، مفاد اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص